W naszym kraju przyjęło się, że osoba święta to taka, która w swym życiu wykazała się heroicznością cnót, która mogła dokonywać cudów, która została oficjalnie kanonizowana i wyniesiona przez Kościół „na ołtarze”. Ludzie ogłoszeni świętymi są stawiani za wzór do naśladowania. Wielu katolików prosi owych świętych o wstawiennictwo u Boga. Kościół Katolicki generalnie unika poglądu jakoby modlono się do świętych, ale praktyka często pokazuje co innego. Aby ktoś został uznany za świętego musi przejść proces kanonizacyjny poprzedzony beatyfikacją.Kult świętych w obecnej formie wydaje się być obcy pierwszym chrześcijanom. Modlono się jedynie do Boga. Z czasem Kościół zaczął upamiętniać chrześcijan, którzy jako męczennicy umierali za wiarę. Tego rodzaju praktyka nie była sprzeczna ze Słowem Bożym, można na to przytoczyć biblijny precedens z Listu do Hebrajczyków, w którym autor przedstawia starotestamentowych bohaterów wiary, a następnie zamieszczając komentarz:Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni. Hebrajczyków 12:1-3Z czasem jednak sprawy zaszły za daleko i zaczęto tych ludzi otaczać kultem. Szczególnie na terenach Imperium Rzymskiego, gdzie chrześcijaństwo zaczęło wypierać pogaństwo wiele praktyk pogańskich przekształcano na niby chrześcijańskie. Kult świętych zastępował dotychczasowe wielobóstwo. Stąd żeglarze zamiast modlić się do Neptuna zaczęli kultem otaczać św. Mikołaja z Miry, św. Brykcjusz będący patronem sędziów wyparł Temidę, św. Hadrian odebrał Hefajstosowi kowali itd. itp.Niektórzy mogą oponować, że w takim synergetyczno- eklektyczne podejściu do praktykowania wiary nie ma niczego złego, że Chrześcijaństwo od początku adoptowało inne praktyki religijne na własne potrzeby. Nie ma tutaj miejsca na konfrontację z takim podejściem, ale można sobie zadać pytania:Dlaczego Bóg ukrył ciało Mojżesza i nie pozwolił, aby zbudowano mu grób?Czy Bogu spodobało się to, że Izrael zaczął oddawać cześć Nechusztanowi (miedzianemu wężowi owiniętemu wkoło laski trzymanej przez Mojżesza), który wszak świadczył o Bożej zbawczej ingerencji w historię Izraela?Fragment z Listu do Hebrajczyków wyraźnie pokazuje nam, że możemy inspirować się wiernością Jezusowi, ale to On sam jest źródłem wiary i ostatecznym wzorem do naśladowania. Wszyscy mężowie wiary, tzw. święci mieli swoje ślepe plamki, ułomności, słabości, a wpatrywanie się w doskonały obraz Boga na ziemi mocą Ducha Świętego jesteśmy przemieniani na Jego podobieństwo (2 Kor. 3:18).Jak więc dzisiaj możemy stać się święci? Świętość jest możliwa tylko we właściwej relacji z Bogiem poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela (przyjęcie Jego daru życia wiecznego). Jeśli nie złożymy naszej wiary jedynie w Syna Bożego, że wybawił nas od naszych grzechów, to nasze zabieganie o świętość jest na próżno. Zatem, najpierw musimy upewnić się, że jesteśmy odrodzonymi duchowo wierzącymi (Ew. Jana 3). Jeśli jesteśmy prawdziwie wierzącymi, to uświadamiamy sobie, że nasza pozycja w Chrystusie automatycznie oddziela nas od świata. W końcu mamy relację z żywym Bogiem! Nie skupiajmy swej uwagi na namiastkach, ale na tym co ostateczne.Soli deo ChristosZ wykorzystaniem wpisu na https://www.gotquestions.org/Polski/Biblia-swietosc.htlmihttps://obywatelenieba.pl/.../co-naprawde-znaczy-byc.../

Bóg powołuje nas do tego, aby się odróżniać od świata. Różnica ta jednak ma być widoczna w miłowaniu bliźnich (Jan 13:35), umiłowaniu Boga, a nie wartości tego świata (I Jan 2:15). To nie to, co zewnętrzne ma się skupiać nasza uwaga: ubiór, styl muzyki, architektura budynków, liturgia ma znaczenie, aczkolwiek czasami może być wyrazem naszego prawdziwego stanu i dążeń.

Mariusz Klimczak

01 listopada 2023

Taki duży, taki mały może świętym być..

 

 

 

 

Kiedy Bóg powiedział Izraelowi, aby był święty, udzielał im wskazówek, aby odróżniał się od innych narodów dając im konkretne przepisy regulujące ich życie. Izrael jest Bożym narodem wybranym i Bóg ich oddzielił od innych grup narodowościowych. To jest Jego szczególny lud i w konsekwencji otrzymali standardy według których Bóg chciał aby żyli, aby świat wiedział, że do Niego należą. Gdy Piotr powtarza te słowa mówi konkretnie do wierzących nazywając ich ‘świętym narodem’ gdyż my również potrzebujemy być "oddzieleni" od świata dla Pana. Musimy żyć według Bożych standardów, a nie światowych.

Po pierwsze, słowo ‘święty’ to opisuje samego Boga. Co to znaczy, że Bóg jest święty? Nikt nie jest tak święty, jak Pan, Gdyż nie ma nikogo oprócz ciebie, Nikt taką skałą jak nasz Bóg. 1 Samuela 2.2 Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego. Izajasza 6.3Ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem, jestem pośród ciebie jako Święty i nie przychodzę, aby niszczyć. Ozeasza 11.9Są to niektóre z wielu fragmentów na temat Bożej świętości, która jest wyrazem doskonałości, którą można w jakiejś mierze dostrzec w stworzeniu, ale wskazujące również na oddzielenie od tego stworzenia, które nie jest doskonałe. Niemniej jednak Bóg dał możliwość ludziom, aby upodobnili się do Niego w tym wymiarze, stali się takimi jak On. Nie dzieje się to jednak w oparciu o nasze starania, ale o Jego ingerencję w życie człowieka. Dlatego wezwanie do świętości znajduje się zarówno w odniesieniu do narodu wybranego wokół którego skupiało się Boże działanie w Starym Testamencie, jak i chrześcijan, w których i poprzez których Bóg działa w Nowym Testamencie. Dlatego też W 1 Piotra 1.13-16 Piotr pisze do wierzących, "Dlatego czuwajcie nad sobą w pełni trzeźwi, pokładajcie swą nadzieję w łasce, którą wam daje objawienie Jezusa Chrystusa, bądźcie posłuszni, nie kierujcie się dawnymi pożądliwościami, którym ulegaliście, gdy żyliście w nieświadomości, lecz w całym postępowaniu stańcie się świętymi, tak jak świętym jest Ten, który was powołał. Napisane jest bowiem; Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty!" cytując z 3 Ks. Mojżeszowej 11.44 oraz 19.2.

Taki duży, taki mały może świętym być …Zastanawiając się nad typowymi atrybutami świętego przychodzi mi do głowy aureola, różne relikwie i akcesoria związane z ich życiem, etykieta przylepiana do niego w zależności od grup ludzi, którym patronuje. W języku codziennym również używamy różnego rodzaju sformułowań, które odzwierciedlają poniekąd nasze pojmowanie świętości: ‘nie bądź taki święty’, ‘nie święci garnki lepią’ , nie mówiąc już o całym katalogu przysłów wiążących zarówno warunki pogodowe z dniem przypominającego danego patrona, lub też wskazujące na jego pośmiertną interwencję.Historia i kultura niewątpliwie wpływa na nasze pojmowanie rzeczywistości dlatego też warto czasami skonfrontować naszą jej ocenę z fundamentami, na których jest zbudowana. Oczywiście nie da się uciec od pewnych założeń i uproszczeń, jak i od tego, że nie wszyscy przyjmują Pismo Święte za lampę, która wnosi światło w otaczające nas ciemności, w których jako ludzkość chodzimy po omacku, ale tak czy owak sama próba wskazania komuś właściwej drogi ma wartość.

ADRES

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW, ZBÓR W CHEŁMIE

UL. OGRODOWA 56

22-100 CHEŁM

KANCELARIA: +48 515 379 962 lub +48 793 661 601

e-mail: chelmbaptysci@gmail.com

KONTAKT

SOCIAL MEDIA